Bộ công an – Số 47 Phạm Văn Đồng

Bộ công an – Số 47 Phạm Văn Đồng