Bàn gọi chọn vùng AEX eX 861A

0.00

Micro chọn vùng từ xa được dùng để phát thông báo chung hay thông báo khẩn cấp.