VRV IV S series

VRV IV S có 5 Models sản phầm bao gồm:

  • RXMQ4AVE – 4HP – tối đa 6 dàn lạnh
  • RXMQ5AVE – 5HP – tối đa 8 dàn lạnh
  • RXMQ6AVE – 6HP – tối đa 9 dàn lạnh
  • RXMQ8AVE – 8HP – tối đa 13 dàn lạnh
  • RXMQ9AVE – 9HP – tối đa 14 dàn lạnh